maanantai 30. syyskuuta 2019

Liikkumiskyselyn tuloksia osa 2

Lauttasaaren liityntälinjaston liikkumiskysely keräsi yhteensä noin 3400 vastaajaa, joista avoimia kommentteja oli kirjoittanut yli 1500 vastaajaa. Kävimme kaikki vastaukset läpi ja poimimme niistä suunnittelutyön kannalta keskeisiä asioita.

Vastaajat toivovat yhteyttä Asema-aukiolle ja Kamppiin


Isoimpana yksittäisenä toiveena esiin nousi suoran bussiyhteyden palauttaminen Lauttasaaresta Kamppiin ja Asema-aukiolle. Osa kommentoijista koki nykyisen linjan 21 päätepysäkin Eirassa ongelmallisena oman liikkumisen kannalta. Myös HSL:n käytöstä poistuneen Erottajan päätepysäkin palauttamista toivottiin paljon.

Nainen ja mies astuvat ulos metrosta. Taustalla muita matkustajia.
Liikkumiskyselyssä vastaajat toivoivat metroasemalle sujuvampia ja suorempia bussiyhteyksiä.

Nykyiset reitit koettiin liian kiemurteleviksi


Vastaajat toivoivat nopeampia yhteyksiä Lauttasaaren metroasemalle sekä Ruoholahden suuntaan. Vattuniemen liityntäyhteydet metrolle koettiin liian kiemurteleviksi ja hitaiksi. Nykyinen reitti monilla käännöksillä koettiin hankalaksi, ja reittiä toivottiin suoristettavan ja nopeutettavan.

Kommenteissa nousi vahvasti esiin toiveet linjan 21V palauttamisesta. Nopea yhteys Vattuniemestä Ruoholahden suuntaan koettiin tärkeänä ja arjen liikkumista helpottavana.

Lauttasaaren sisäiselle linjalle nähtiin tarve


Katajaharjun ja Vattuniemen välinen liikkuminen koettiin hankalaksi nykyisillä metroasemalle suuntautuvilla linjoilla. Kommenteissa toivottiin paljon Lauttasaaren sisäistä linjaa, joka mahdollistaisi vaihdottoman yhteyden esimerkiksi Vattuniemestä Isokaarelle. Myös Pohjoiskaarelle toivottiin omaa bussilinjaa.

Poika ja kaksi tyttöä bussilinjan 20 edessä.
Kyselyssä toivottiin Lauttasaaren sisäistä linjaa. Tämä palvelisi esimerkiksi koulu-, harrastus- ja asiointimatkoja.

Paljon myös muita toiveita


Avoimissa vastauksissa saimme paljon myös yksittäisiä kommentteja kaikkiin tarkastelussa mukana oleviin linjoihin (15, 20, 21(B), 104). Tässä muutamia poimintoja:

  • Yöliikenteeseen toivottiin tiheämpää vuoroväliä tai vaihtoehtoisesti metroliikenteen jatkamista pidempään etenkin viikonloppuöinä.
  • Salmisaaren toivottiin parempia yhteyksiä ja linjalle 15 useampia lähtöjä.
  • Toivottiin parempia yhteyksiä Lauttasaaresta Töölön ja Meilahden suuntaan sekä toisaalta Jätkäsaareen ja Hernesaareen.
  • Osa vastaajista toivoi suoran yhteyden säilyttämistä Etelä-Helsinkiin ja Eiraan.
  • Metroaseman Gyldenintien pysäkit todettiin ongelmallisiksi nykyisillä paikoillaan.

Projektin seuraava vaihe on linjastoluonnoksen tekeminen kaikkien kerättyjen lähtötietojen avulla. Linjastoluonnoksen pyrimme saamaan valmiiksi lähiviikkojen aikana. Vielä kerran erittäin iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja kommentteja jättäneille!

keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Liikkumiskyselyn tuloksia osa 1

Lauttasaaren liityntälinjaston liikkumiskysely keräsi yhteensä noin 3400 vastaajaa ajalla 27.8.–15.9.2019. Kiitos paljon kaikille vastaajille!

Vapaamuotoista palautetta kirjoitti yli 1500 vastaajaa. Luemme nämä kaikki läpi ja teemme näistä erillisen blogipostauksen.

Liikkumiskysely painottui liityntälinjojen 20–21(B) liikennöintialueelle. Vastaajista suurin osa kertoikin käyttävänsä kyseisiä bussilinjoja. Eniten vastauksia saimme Lauttasaaresta, mutta kattavasti myös Etelä-Helsingin alueelta.

Lämpökartassa Lauttasaaressa eniten punaista ja keltaista, Vattuniemi punaisin. Vastauksia myös Helsingin keskustasta ja Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueelta.
Liikkumiskyselyn vastaajien merkitsemät kodit lämpökarttana. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän vastauksia.
Kyselyyn tuli monipuolisesti vastauksia eri ikäryhmistä.

Eniten vastauksia ikäryhmässä 30-44, sitten 45-64, sitten 18-29 ja yli 65-vuotiaissa. Selvästi vähiten alle 18-vuotiaita vastaajia.
Liikkumiskyselyn vastaajien ikäjakauma.
Kyselyssä vastanneiden työpaikat painottuivat hyvin vahvasti Kamppi/keskusta suunnalle, mutta merkittävänä työmatkakohteena myös Ruoholahti nousi esiin. Myös Keilaniemi, Meilahti ja Pasila erottuivat vastausaineistosta sekä Lauttasaaren sisällä Lauttasaaren yhteiskoulu, Vattuniemi ja kauppakeskus Lauttis.

Työ- ja opiskelupaikkojen sijoittuminen esitetty kartalla ja blogitekstissä. Kuvassa lämpökartta.
Liikkumiskyselyn vastaajien merkitsemät työ- tai opiskelupaikat lämpökarttana. 
Vapaa-ajan matkat suuntautuvat huomattavasti laajemmalle alueelle, mutta edelleen keskustan vetovoima on ilmeinen. Vapaa-ajan matkoja tehdään myös esimerkiksi Tapiolan urheilupuistoon, Salmisaareen, Ruoholahteen, Hernesaareen sekä Merisatamaan.

Lämpökartalla ja tekstissä esitetty vapaa-ajan viettopaikat.
Liikkumiskyselyn vastaajien merkitsemät vapaa-ajan paikat lämpökarttana.

Vastaajien mielestä eniten kehitettävää pysäkkien sijainneissa


Kysyimme liikkumiskyselyn yhteydessä myös muita kokemuksia Lauttasaaren linjastosta, muun muassa miten nykyinen tarjonta palvelee liikkumistarpeita, mitä pitäisi parantaa ja minne mahdollisen keskustaan suuntautuvan linjan tulisi päättyä.

Kokonaisarvosanaksi nykyiselle linjastolle tuli 3,1 (asteikolla 1–5). Nykyisen linjaston koettiin siis palvelevan melko hyvin, mutta parannettavaa toki on paljon.

Isoimmaksi parannuskohteeksi kyselyssä nousivat pysäkkien sijainnit, vuorovälit ja joukkoliikenteen nopeus.

Tärkein pysäkkien sijainta, sitten lähes saman verran ääniä vuoroväleillä ja nopeudella. Sen jälkeen vaihtojen toimivuus ja liikennöintiajat. Aikataulujen luotettavuus sai vähiten ääniä.
 Joukkoliikennetarjonnan kehittämistoiveet.
Keskustaan suuntautuvan linjan haluttiin eniten suuntautuvan Kamppiin. Muina vaihtoehtoina kannatusta saivat Asema-aukio, Bulevardi ja Eira. Linjan 20 nykyinen Hietalahdenrannan päätepysäkki sai vain vähän kannatusta.

Suosituin kohde Kamppi, sitten Asema-aukio, Bulevardi ja Eira lähes yhtä paljon ääniä, sitten Ruoholahti ja Meilahti ja vähiten Hietalahdenranta. Pienin osuus käyttää busseja vain Lauttasaaressa.
Lauttasaaren linjojen päätepysäkkitoiveet keskustan suunnassa.

Tässä oli liikkumiskyselyn tulosten ensimmäinen osa. Julkaisemme tuloksista vielä toisen postauksen, jossa käsittelemme avoimia kommentteja.

perjantai 20. syyskuuta 2019

Työpajassa asukkaat pääsivät ääneen

Järjestimme keskiviikkona 18.9. Lauttasaaren asukastyöpajan, johon osallistui kahdeksan Lauttasaaressa liikkuvaa joukkoliikenteen käyttäjää. HSL:n toimistolla Pasilassa pidetty tilaisuus sujui hyvin: sekä me järjestäjät että osallistujat olimme tyytyväisiä työpajaan. Lämmin kiitos kaikille osallistujille vielä täältä blogin kautta!

Pöydällä karttoja, muistiinpanovälineitä, kahvikuppeja, tietokone ja näkyy neljän henkilön kädet.
Työpajassa keskusteltiin Lauttasaaren linjastosta ja työskenneltiin karttojen parissa.
Työpajaan haimme osallistujia sosiaalisen median, tämän blogin, asukasyhdistysten ja hsl.fi-sivujen kautta. Mukaan valikoitui niin päivittäin, viikoittain kuin harvemminkin joukkoliikennettä käyttäviä. Osallistujat olivat eri-ikäisiä ja eri puolilta suunnittelualuetta. Yhteistä kaikille oli se, että he liikkuvat Lauttasaaressa. Meiltä HSL:stä työpajaan osallistui joukkoliikennesuunnittelijoita ja asiakaskokemuksen asiantuntijoita.

Työpaja alkoi Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelun esittelyllä, jossa kerroimme projektin taustoista ja etenemisestä. Moni työpajan osallistuja oli kuullut projektista ennakkoon ja vastannut liikkumiskyselyyn. Hienoa!

Esittelyn jälkeen ääneen pääsivät asiakkaat – käytännössä koko loppuajaksi. Keskustelimme kahdessa pöytäryhmässä ensiksi nykyisen linjaston hyvistä ja huonoista puolista. Tämän jälkeen pohdittiin, millaisia muutoksia linjojen reitteihin, vuoroväleihin ja aikatauluihin toivottaisiin. Keskustelua helpottamaan olimme tehneet muutaman kartan, jossa nykyisten bussilinjojen reitteihin oli tehty erilaisia muutoksia. Nämä kartat eivät olleet virallisia, vaan kuvitteellisia luonnoksia. Osallistujien tehtävänä oli etsiä plussia ja miinuksia.  Oman liikkumisen kannalta ajateltiin myös muiden tarpeita. Tämä oli aika haastavaa, sillä toisinaan toisen parannus voi ollakin toiselle huononnus. Osallistujat olivat kuitenkin taitavia huomioimaan Lauttasaaren eri alueet. Työpajassa tärkeintä antia olivat osallistujien keskustelu ja mielipiteet asiasta. Kaksi tuntia hurahti nopeasti!

Työpajan havaintojen ja mielipiteiden analysointia


Kuvassa karttoja pöydällä, taustalla tv-näyttö, kahden henkilön käsiä näkyvillä pöydän ympärillä.
Analysoimme työpajan havaintoja ja palautteita sekä kartoille piirrettyjä reittejä.
Tänään perjantaina kävimme suunnittelijoiden kesken läpi työpajasta kirjatut muistiinpanot, havainnot ja palautteet sekä osallistujien piirtämät reittiehdotukset ja analysoimme tuloksia. Lauttasaaren sisäisten yhteyksien parantaminen sekä Vattuniemen yhteyden nopeuttaminen joko Lauttasaaren metroasemalle tai keskustan suuntaan koettiin tärkeiksi. Myös liikennöinnin luotettavuuden toivottiin parantuvan eli bussien pitäisi kulkea entistä tasaisemmin. Monia muita toiveita esitettiin myös, mutta tässä nyt muutama esimerkki teille lukijoille.

Aloitamme varsinaisen linjastoluonnoksen teon nyt, kun meillä on taustatietoina liikkumiskyselyn vastaukset, keskiviikkoisen työpajan anti ja muut suunnittelun kannalta tarpeelliset lähtötiedot.

Ensi viikolla pureudumme tarkemmin liikkumiskyselyn tuloksiin myös täällä blogissa!

perjantai 13. syyskuuta 2019

Asukastyöpajaan valmistautumista

Tällä hetkellä teemme täydellä tohinalla valmisteluja ensi keskiviikon 18.9. asukastyöpajaa varten. Aloitimme aamun suunnittelijoiden kesken käymällä läpi asukastyöpajaan ilmoittautuneet. Ilmoittautuneita oli yhteensä 32. Kiitos erittäin paljon kaikille ilmoittautuneille!

Valitettavasti kaikkia emme voineet valita mukaan, vaan valitsimme yhteensä kymmenen. Yritimme tehdä valinnat siten, että mukaan tulisi eri ikäisiä osallistujia eri asiakasryhmistä. Suunnittelun kannalta tärkeää on, että mukana on osallistujia, jotka liikkuvat eri puolilla suunnittelualuetta. Eli mukaan on valikoitu osallistujia, jotka liikkuvat eri puolilla Lauttasaarta ja sitten myös heitä, jotka liikkuvat esimerkiksi Ruoholahdessa tai Eirassa.

Vain työpajaan valittuihin otetaan HSL:ltä tänään yhteyttä. Eli jos viestiä ei kuulu, niin valitettavasti et mahtunut tällä kertaa mukaan. Kaikki kuitenkin pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan täällä blogissa. Kirjoitamme tänne blogiin lyhyen koosteen työpajasta, niin kaikki muutkin saatte tietää, millaista työpajassa oli.

Nainen ja mies ostamassa mobiililippua Katajanokan Altaalla.
Asukastyöpajassa työskennellään pareittain ja ryhmissä.
Lisäksi työpajoja järjestetään HSL:ssä silloin tällöin eri aiheista, joten kannattaa seurata Facebookia ja HSL:n nettisivuja, niin tiedät, milloin uusi mahdollisuus aukeaa.

Nyt työpajan materiaalivalmistelujen pariin!

PS. Liikkumiskysely on auki vielä sunnuntaina 15.9. Joten nyt on viime hetket aikaa vastata ja vaikuttaa! Kyselyyn pääset tästä. Tähän mennessä kysely on kerännyt 3200 vastaajaa.

torstai 5. syyskuuta 2019

Ilmoittaudu asukastyöpajaan!

Lauttasaaren liityntälinjaston tarkasteluun liittyen järjestämme keskiviikkona 18.9. asukastyöpajan, johon sinulla on mahdollisuus osallistua. Työpajassa keskustellaan Lauttasaaren liityntälinjastosta erilaisten tehtävien muodossa. Me joukkoliikennesuunnittelijat olemme mukana työpajassa.

Ilmoittautuminen päättyy torstaina 12.09. Ilmoittautuneiden joukosta valitsemme osallistujat eri asiakasryhmistä ja alueilta. Tavoitteena on, että saisimme työpajaan osallistujia niin Lauttasaaresta kuin mantereen puolelta.

Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan!

Vastaavanlainen työpaja järjestettiin ensimmäistä kertaa viime syksynä Kirkkonummen liityntälinjastoon liittyen. Täältä voit lukea silloisesta työpajasta.

tiistai 3. syyskuuta 2019

Liikkumiskysely auki 15.9. asti – nyt jo 1700 vastaajaa

Liikkumiskysely on kerännyt jo yli 1700 vastaajaa viikon aikana. Hienoa, kiitos kaikille jo tähän mennessä vastanneille!

Kiitos myös ahkerasta kommentoinnista täällä blogin puolella! Olette esittäneet hyviä kysymyksiä ja mielipiteitä. Tartumme näihin erillisessä postauksessa. Mutta nyt esittelemme muutamia poimintoja tähän mennessä liikkumiskyselyyn kertyneistä vastauksista. Julkaisemme lopullisia tuloksia sitten, kun vastausaika on päättynyt. Kyselyn sulkeuduttua käymme koko vastausaineiston läpi ja luemme kaikki avoimet palautteet. Nyt kannattaa osallistua ja vaikuttaa. Vastausaikaa on sunnuntaihin 15.9. asti, joten vinkkaa ihmeessä tuttavallesi! Vastaamaan pääset tästä.

Tähän mennessä olemme saaneet Lauttasaaren alueelta kattavasti vastauksia. Alla olevassa kuvassa näkyvät lämpökarttana vastaajien koti-merkinnät. Mitä punaisempi alue on, sitä enemmän kyseiseltä alueelta on tullut vastauksia.

Suurin osa kodeista on merkitty Lauttasaareen. Vastauksia tullut ympäri saarta.
Liikkumiskyselyn vastaajien merkitsemät kodit kartalla. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän merkintöjä alueelta.
Bussilinjoista käytetyin vastaajien keskuudessa on linja 21(B). Kysely on tavoittanut säännöllisesti joukkoliikennettä käyttäviä, mikä on hyvä asia. Vastaajien joukossa on eniten 30–44-vuotiaita. Muistakin ikäryhmistä on saatu hyvin vastauksia. Silti toivomme, että saisimme vielä lisää varsinkin yli 65-vuotiaiden ja alle 18 vuotta olevien vastauksia. Nyt kannattaakin kannustaa perheenjäseniä tai tuttavia vastaamaan!

Eniten vastaajia 30-44-vuotiaissa, sitten 45-64-vuotiaissa. Sen jälkeen 18-29-vuotiaissa ja vähän vähemmän 65 vuotta ja enemmän ryhmässä. Vähiten vastaajia alle 18-vuotiaissa.
Liikkumiskyselyn vastaajien ikäryhmät. Eniten vastaajia työssäkäyvien ikäryhmässä 30–44 vuotta.
Tähän mennessä tulleiden vastausten mukaan vastaajien työ- ja opiskelupaikat näyttävät keskittyvän ydinkeskustaan ja Ruoholahteen. Toki alla olevasta kuvasta on havaittavissa esimerkiksi myös muualla sijaitsevia korkeakouluja.

Eniten merkintöjä ydinkeskustassa ja Ruoholahdessa. Sitten Otaniemi, Pasila, Kumpula, Meilahti sekä Lauttasaaren sisällä.
Liikkumiskyselyn vastaajien työ- ja opiskelupaikkojen sijoittuminen. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän merkintöjä alueelta.

Pysy ajan tasalla suunnittelun etenemisestä


Tiesithän, että voit tilata sähköpostiisi ilmoituksen uusista blogipostauksista? Ilmoitusten tilaaminen onnistuu blogin oikeassa reunassa olevasta kohdasta ”Tilaa blogin päivitykset sähköpostilla”. Sähköpostivahvistuksen jälkeen saat sähköpostiviestin vain silloin, jos blogissa on julkaistu uusi kirjoitus.

Jos haluat saada tietoa HSL:n ajankohtaisista aiheista (esimerkiksi linjastosuunnitelmista, uudistuksista, palveluista ja asiakaseduista), niin kannattaa liittyä HSL:n asiakaskirjeen tilaajaksi. Asiakaskirje tulee noin kerran kuussa sähköpostilla. Tilaa asiakaskirje tästä.